امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۱۲۱۰۳۸ ۴۳۰۴۴۰۱۰۰۰ علی قربانی زند خلخال ۰۴۵۳۲۴۳۳۳۰۰  بلوار ۱۷ شهریور روبروی فرمانداری خلخال
۵۲۳۰۳ ۴۳۰۱۴۰۲۰۰۰ رأفت کچه چی اردبیل ۰۴۵۳۳۲۵۳۳۰۰ چهارراه امام روبروی بانک ملی مرکزی کوچه سینما انقلاب ط همکف ساختمان ایرانیان
۷۲۱۲۱۰۹۸ ۴۳۰۱۴۰۱۰۰۰ ابراهیم اسوار پارس آباد ۰۴۵۳۲۷۲۶۰۰۰  خ جمهوری روبروی شهرداری
۱۲۰۶۰ ۴۳۰۸۴۰۱۰۰۰ خیاو سیر گرجانی مشکین شهر ۰۴۵۳۲۵۳۴۷۰۰ مشگین ، خیابان امام روبروی خیابان شهدا
۷۳۱۲۱۰۲۳ ۴۳۰۱۴۰۴۰۰۰ عبدالمجید هدایتی قره تکان اردبيل ۰۴۵۳۳۲۳۱۰۵۲ اردبیل، چهارراه یاقوت روبروی مسجد آبروان