امور مشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
- ۴۱۰۱۴۰۱۰۰۰ برند شاپ مخابرات منطقه آذربایجان شرقی تبریز ۰۴۱۳۳۲۵۱۰۴۴ خیابان امام خمینی چهارراه آبرسانی جنب مرکزتلفن شهید رجائی