امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۱۵۱۰۳۹ ۷۳۰۱۴۰۱۰۰۰ حسین عربنیدی بوشهر ۰۷۷۳۳۵۳۶۸۶۳  بوشهر خ فرودگاه
۷۲۱۵۱۰۱۴ ۷۳۱۵۴۰۱۰۰۰ قاسم زاهدی اهرم ۰۷۷۳۵۲۲۴۴۶۴ اهرم میدان علم الهدی خ انقلاب جنب بانک انصار
۷۲۱۵۱۰۵۴ ۷۳۱۲۴۰۱۰۰۰ شرکت ارتباط گستران بوشهر هراز
میثم هراز
دشتستان ۰۷۷۳۴۲۴۵۴۵۶  برازجان ، بلوار شریعتی ، چهارراه شورا
۷۲۱۵۱۰۲۱ ۷۳۰۱۵۰۰۰۱۴ زری نگارستان بوشهر ۰۷۷۳۳۴۴۶۶۶۶ بوشهر بهمنی خ شهید ماهینی