امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۲۷۱۰۵۰ ۲۵۰۱۴۰۱۰۰۰ شركت تکاپوگسترامیر -
 مسعود قنبردوست
 قم ۰۲۵۳۷۷۱۰۷۷۴  خ باجک ( ۱۹ دی ) بین ۱۹ و ۲۱
- ۲۵۰۱۴۰۳۰۰۰  برند شاپ مخابرات منطقه قم قم ۰۲۵۳۲۹۴۲۶۳۶ قم بلوار امین بین خ ۲۰ متری گلستان و خ صدوق فروشگاه برند مخابرات
۷۲۲۷۱۰۶۴ ۲۵۰۱۴۰۲۰۰۰ جناب آقای هادي ورسه قم  ۰۲۵۳۸۸۲۰۷۵۷ قم خ توحید ابتداي خ طفلان مسلم جنب مسجد طفلان حضرت مسلم