امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۳۲۱۰۰۷ ۱۳۰۱۴۰۱۰۰۰ محمدجعفر کرامت چالکی گرگان ۰۱۷۳۲۲۲۰۱۴۵ م تالار قبل از جانباز ۲
۷۲۳۲۱۱۶۴ ۱۳۱۸۴۰۱۰۰۰  شرکت هیرمند گلستان
رضا شهرکی
گنبد کاووس ۰۱۷۳۳۲۳۱۶۱۰ خ شهدا شرقی جنب آشپزخانه مسجد رضوی
۷۲۳۲۱۱۰۶ ۱۳۲۳۴۰۱۰۰۰ کلثوم سخن لطیف آزادشهر ۰۱۷۳۵۷۲۷۲۷۱ آزادشهر خیابان شهید بهشتی اول ۲۰متری شهید نوری-دفتر سخن لطیف
۷۲۳۲۱۰۶۵ ۱۳۰۵۴۰۱۰۰۰ سمانه راه دار بندرگز ۰۱۷۳۴۳۶۰۴۲۶ خیابان شهید اسدی عرب- جنب مخابرات شهید کردافشاری
۷۲۳۲۱۰۱۱ ۱۳۱۴۴۰۱۰۰۰  رضا صابری کردکوی ۰۱۷۳۴۳۵۱۷۰۰ خ پاسداران روبروی امام زاده مجید
۷۲۳۲۱۱۲۲ ۱۳۰۶۴۰۱۰۰۰ عقیله سادات موسوی تركمن ۰۱۷۳۴۴۳۱۳۹۴ بندرترکمن خ آزادی ۱۷ روبروی بانک ملی مرکزی