امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۱۳۸۱۰۲۱ ۸۵۰۶۴۰۱۰۰۰ مهری کیانی نهاوند ۰۸۱۳۳۲۴۴۹۷۸ هفده شهریور اول بلوار امام حسین
۷۲۳۸۱۰۰۳ ۸۵۰۵۴۰۱۰۰۰  مسعود روستایی ملایر ۰۸۱۳۲۲۵۱۶۰۱ ملاير خ شهدا م زندیه ج بانک توسعه و تعاون
۷۱۳۸۱۰۹۰ ۸۵۰۷۴۰۱۰۰۰ وحیدرضا اسفندیاری اسدآباد ۰۸۱۳۳۱۲۳۵۵۵ بلوار بهشتی پائین تر از مخابرات
۷۱۳۸۱۰۳۱ ۸۵۰۲۴۰۱۰۰۰ زهرا واحدی  آراسته بهار ۰۸۱۳۴۵۰۹۴۰۰ بهار خ امام روبروی بانک ملی
۷۲۳۸۱۰۲۸ ۸۵۰۱۴۰۲۰۰۰ مریم واحدی فضا همدان ۰۸۱۳۴۲۲۲۹۸۴ همدان ابتدای حصار امام روبروی بانک ملت
۷۲۳۸۱۰۸۳ ۸۵۰۴۴۰۱۰۰۰  فاطمه زندی کبودرآهنگ ۰۸۱۳۵۲۲۸۱۸۰ خ امام بالاتر از بانک سپه مرکزی
۷۲۳۸۱۰۹۶ ۸۵۰۱۴۰۱۰۰۰ شركت همراه گسترصادق
مجتبی مصباحی
همدان ۰۸۱۳۲۵۱۶۸۷۷ همدان آرامگاه بوعلی نبش بلوار مدنی جنب کتابفروشی شمس دفتر پیشخوان دولت بوعلی
۷۱۳۸۱۰۲۶ ۸۵۰۳۴۰۱۰۰۰ شرکت طنین اراده پولادین
مهران ظاهری
تويسركان ۰۸۱۳۴۹۴۳۰۷۵ تويسرکان خ باهنر روبروي تالار معلم