امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۱۴۱۰۲۸ ۸۲۰۱۴۰۱۰۰۰ مژگان یعقوب زاده ایلام ۰۸۴۳۳۳۶۳۰۳۱ سعدی جنوبی ک عبدالهی جنب داروخانه دکتر شریفی
۷۲۱۴۱۰۴۵ ۸۲۰۴۴۰۱۰۰۰  پرویز اسماعیلی دهلران ۰۸۴۳۳۷۲۳۴۰۰ دهلران میدان انقلاب خ وحدت