امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۱۹۱۱۱۸ ۵۱۰۱۴۰۳۰۰۰ حسین کهندل مشهد ۰۵۱۳۷۲۹۱۰۶۸  مشهد ، مطهری جنوبی ، نبش ۱۲و۱۴ پ۹۶
۱۹۲۴۳ ۵۱۰۱۴۰۱۰۰۰  سعید سلمانی مشهد ۰۵۱۳۶۱۰۸۴۰۰  مشهد بل سجاد بین ۲۰ و ۲۲ پ ۴۲۰
۷۲۱۹۱۰۱۰ ۵۱۰۱۴۰۲۰۰۰ حمیدرضا جزینی مشهد ۰۵۱۳۲۲۳۶۴۸۹  مشهد خ شیرازی بین شیرازی ۱۷ و ۱۹ جنب پاساژ رحیم پور
۷۲۱۹۱۱۷۱ ۵۱۰۲۴۰۱۰۰۰  لیلا دهنوی نیشابور ۰۵۱۴۲۶۲۵۷۰۲ نیشابور شهرک قدس چهارراه مخابرات
۷۲۱۹۱۰۲۹ ۵۱۰۸۴۰۱۰۰۰ احمد نوری چناران ۰۵۱۴۶۱۳۱۴۴۰ چناران نبش امام خمینی ۴۴
۷۲۱۹۱۰۲۶ ۵۱۰۴۴۰۱۰۰۰ جواد موصلی تربت جام ۰۵۱۵۲۵۴۴۷۰۰  تربت جام خ مولانا تقاطع خ نظامی
۱۹۱۵۹ ۵۱۱۳۴۰۱۰۰۰ محسن دانا سبزوار ۰۵۱۴۴۲۹۹۰۰۰ سبزوار خ اسدآبادي مقابل اداره برق
۷۲۱۹۱۳۳۰ ۵۱۰۵۴۰۲۰۰۰ محمدرضا رحیم خانی  تربت حیدریه ۰۵۱۵۲۲۳۳۹۲۰ تربت حيدريه خ فردوسي شمالي بین ۲۱ و ۲۳ مقابل اداره مخابرات
۷۲۱۹۱۰۸۴ ۵۱۰۱۴۰۴۰۰۰  شرکت مشهدکوثرهشتم
امین بهنام فریمانی
مشهد ۰۵۱۳۵۰۲۸۷۲۹ مشهد بلوار پیروزی بلوار لادن بين لادن۱۷و۱۹پ ۱۳۱
 - ۵۱۰۱۴۰۵۰۰۰ مخابرات منطقه استان خراسان رضوی مشهد ۰۵۱۳۷۶۷۰۹۰۹ مشهد، خیابان احمد آباد، مقابل بیمارستان قائم