امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۴۴۸۰۱ ۵۳۰۱۴۰۱۰۰۰ تعاونی سیستم های نوین ارتباطی سپنتا
-محمدصادق علمی
بیرجند ۰۵۶۳۲۲۲۸۴۲۷  بیرجند خ شهدا نبش شهدا ۴