امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۲۸۱۱۵۷ ۸۴۰۹۴۰۱۰۰۰ برهان نقشبندیان سقز ۰۸۷۳۶۳۰۸۵۱۴  سقز میدان جمهوری (هه لو) روبه روی داروخانه شبانه روزی سابق
۷۲۲۸۱۰۱۵ ۸۴۰۱۴۰۱۰۰۰ نشمیل بردبار سنندج ۰۸۷۳۳۲۲۹۷۹۷
۰۸۷۳۳۲۲۸۷۸۷
سنندج خ فلسطین روبروی فرمانداری
۵۴۲۴۱ ۸۴۰۶۴۰۱۰۰۰ علی ضیائی قروه ۰۸۷۳۵۲۵۰۰۰۱ خ سیدجمال الدین اسدآبادی نبش خ ۱۲ فروردین
۲۸۰۷۱ ۸۴۰۷۴۰۱۰۰۰  فرهاد مرادی کامیاران ۰۸۷۳۵۵۲۱۱۵۳ خ اسدآبادی روبروی فروشگاه فرهنگیان
۵۴۲۰۸ ۸۴۰۱۵۰۰۰۱۳ بهنام باغبانی سنندج ۰۸۷۳۳۱۲۷۴۸۳ سنندج خ استانداری روبرو بانک رفاه پ۳۵۷
۷۲۲۸۱۰۱۶ ۸۴۰۱۵۰۰۰۰۶ محمد نجاری بانه ۰۸۷۳۴۲۶۲۰۲۱ بانه خ امام جنب حسینیه