امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۵۳۴۲۲ ۵۴۰۱۴۰۱۰۰۰ حسین نجفی زاهدان ۰۵۴۳۳۵۰۹۶۹۹  بلوار شهید طباطبائی ۱۲
۵۳۴۰۹ ۵۴۰۱۴۰۲۰۰۰ محمدامین عباسی مقدم زاهدان ۰۵۴۳۳۲۱۵۳۳۵ زاهدان خ طالقانی حد فاصل طالقانی ۱ و ۳ روبروی مخابرات ازادی
۵۳۴۴۵ ۵۴۰۹۴۰۱۰۰۰ سید مجتبی نیرومند ایرانشهر ۰۵۴۳۷۲۳۱۴۱۵  ایرانشهر خ امام خمینی بین معلم و ابوذر مقابل بانک انصار