امورمشترکین همراه اول
کد
پیشخوان قدیم
کد
 نمایندگی
نام مدیر نمایندگی شهرستان تلفن
تماس
نشانی
۷۲۳۹۱۰۷۲ ۳۲۰۱۴۰۳۰۰۰ وهاب پوربابائی  یزد ۰۳۵۳۷۲۱۳۵۳۵ ابتدای بلوار آزادشهر سمت چپ مغازه ۱۰
۷۲۳۹۱۰۵۳ ۳۲۰۱۴۰۱۰۰۰ حسین رحیمی پور  یزد ۰۳۵۳۵۲۳۳۹۲۸ یزد، بل مطهری، روبروی بیمه نوین ، جنب بیمه دانا